Fundjaven e mbyllem me nje realizim te ri per te gjithe operatoret te cilet bashkepunojne me ne. Pas nje periudhe te gjate bisedash e diskutimesh me institucione te ndryshme shqiptare rreth menyres se plotesimit te Listes se Udhetareve per Transportin Nderkombetar, diskutime per kompetencat dhe autorizimet e nevojshme per gjenerimin e kesaj liste nga sistemi yne, diten e sotme arritem ne konkluzionin qe ky dokument i nevojshem dhe i detyrueshem per linjat e rregullta te transportit nderkombetar te udhetareve, mund te gjenerohet nga sistemi yne duke u bazuar ne menyre te perpikte dhe strikte ne dokumentin tip qe perdoret aktualisht nga operatoret dhe qe plotesohet manualisht me dore, por kryesisht duke u bazuar dhe ne modelin e Listes se Udhetareve per Transportin Nderkombetar te Udhetareve te specifikuar dhe paraqitur ne Aneksin e  Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 85 date 8.2.2017 "PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR PRODHIMIN, SHPËRNDARJEN DHE PAJISJEN E UDHËTARËVE ME BILETA TRANSPORTI RRUGOR".

Keshtu, duke marre parasysh keto dispozita dhe duke u konsultuar edhe me aktoret kryesor te tregut te transportit nderkombetar te udhetareve, por dhe me suportin e Presidentit te ANALTIR Z. Ilirian Mataj, dhe stafit te tij, vendosem te nxjerrim ne perdorim dhe te vendosim ne dispozicion te operatoreve te cilet bashkepunojne me ne, Listen Elektronike te Udhetareve per Transportin Nderkombetar, liste kjo qe do te respektoje te gjitha kushtet, specifikat, kriteret dhe ligjislacionet ne fuqi, duke u krijuar mbi bazen e modelit te afishuar ne aneksin e VKM se siperpermendur.

 

undefined

*Modeli i listes se gjeneruar nga sistemi autobus.al

Nga ky vendim i yni, perfitojne te gjithe operatoret qe gjenden ne sistemin autobus.al, duke gjeneruar ne menyre elektronike ne nje kohe shume te shkurter, gjithe listen e udhetareve, ne sa kopje ata te kene nevoje. Ne kete menyre, shmangen kohet e humbura ne plotesimin manual te listave ne disa kopje, si dhe shmangen gabimet qe mund te krijohen gjate plotesimit te listave ne menyre manuale.

Ne jemi ne vazhdimesi ne kerkim te plotesimit te te gjitha kushteve per te qene sa me prane bashkepunetoreve tane, qofshin keta klient, agjenci, agjent apo operator - dhe kjo eshte nje prove e qarte e seriozitetit tone ne kete projekt te madh.

autobus.al - Gjenerojme dhe Caktojme Standarte per Industrine e Transportit Nderkombetar te Udhetareve